De provincie Gelderland heeft in haar ambities vastgelegd dat ‘Duurzaamheid’ een vast onderdeel moet zijn bij ruimtelijke ontwikkelingen. Een prachtige ambitie, waar niemand het mee oneens zal zijn. Zo’n onderzoek, waaruit gaat blijken op welke deel-thema’s de duurzaamheidsambities gerealiseerd gaan worden, gebeurt via het Provinciaal ambitieweb. Een web met thema’s die vallen onder People, Planet of Profit. Je kunt dan denken aan ruimtelijke kwaliteit, vestigingsklimaat, flora en fauna, bodem of de energietransitie. Het web is perfect te gebruiken om de kennis en ervaringen uit de hoofden te halen en een verhaal te maken over duurzaamheid in een specifiek project en situatie.

Ten tijde van mijn werken bij Tauw, begeleidde ik twee werkateliers met provincie, gemeente, Wageningen Universiteit, GGD en natuurorganisaties. We hebben grondig onderzoek gedaan naar de ambities. Er is aandacht voor het landschap ter plaatse, de potentie die het heeft, de identiteit van de plek en de behoeften van de samenleving. Wat kúnnen we niet laten liggen, wat moeten we voorkomen en hoe maken we ambities realiseerbaar?

Naast het feit dat je gezamenlijk tot ambities komt, ontstaat er een verhaal waarin de mensen van verschillende achtergrond en organisaties elkaars taal gaan begrijpen. Je bent een deel van het geheel.
In twee sessies kenden we elkaars drijfveren omtrent duurzaamheid en bouwden we stapsgewijs aan één ambitieweb waar iedereen zich in herkende en waar de onderbouwingen helder waren.

Om daarna toe te werken naar ideeën en oplossingen, die samen zorgen voor een gebiedsgerichte benadering waar de weg onderdeel van is.
De resultaten, gebundeld in een beeldend document, zijn input voor de ontwerpateliers.
Mijn rol in deze was het ontwikkelen van het programma van de twee sessies, het faciliteren van de sessies en het op beeldende en enthousiasmerende manier vastleggen van het proces en de resultaten. Op zo’n manier dat de deelnemers zich erin herkenden én mensen die er nu mee aan de gang gaan het proces begrijpen en de resultaten verder kunnen brengen in het ontwerpproces.